Privacybeleid

Customs Support doet er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren. Dit beleid, samen met ons cookiebeleid en alle andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen), zet de basis uiteen waarop alle persoonlijke informatie die wij over u verzamelen, zal worden verwerkt. Verwijzingen naar Customs Support, of "wij" / "onze" / "ons", moeten worden opgevat als verwijzingen naar alle dochterondernemingen van Customs Support in het Verenigd Koninkrijk en overzee.

Dit beleid is van toepassing op alle persoonlijke informatie die wij verzamelen wanneer u met ons communiceert, inclusief wanneer u een beroep doet op onze douane of andere diensten, wanneer wij werk naar u verwijzen of u werk naar ons verwijst, wanneer u een vraag stelt of informatie bij ons opvraagt of als gevolg van uw relatie met ons personeel. Dit beleid is ook van toepassing op informatie die wij verzamelen via uw gebruik van deze website www.customssupport.com en elke andere door ons gecreëerde of gehoste online dienst waarop het privacybeleid verschijnt.

Lees het volgende zorgvuldig door om te begrijpen hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.

Over ons

Customs Support ("wij" / "onze" / "ons") hecht veel belang aan gegevensbescherming. Daarom nemen wij uw privacy zeer serieus en verwerken wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Deze privacyverklaring wordt afgegeven namens alle entiteiten die deel uitmaken van de Customs Support Group. Tenzij wij u anders informeren, is de relevante entiteit die uw gegevens verwerkt en controleert Customs Support Group B.V.

Welke informatie we verzamelen en hoe we die gebruiken

Wij verzamelen persoonlijke informatie zodat wij effectief kunnen werken en u de best mogelijke service kunnen bieden. De informatie die wij verzamelen is afhankelijk van hoe u met onze website omgaat en hoe u onze diensten gebruikt. Het hangt ook af van de keuzes die u maakt, bijvoorbeeld de websitefuncties die u gebruikt en uw privacy-instellingen. U kunt ervoor kiezen bepaalde informatie niet te verstrekken, maar als u dat wel doet en die informatie nodig is voor een bepaalde functie, dan is het mogelijk dat u die functie niet kunt gebruiken. Wij zullen uw persoonlijke informatie alleen gebruiken als wij daarvoor een wettelijke basis hebben.

Het gaat om de volgende soorten informatie:

 • Identiteitsinformatie omvat naam, titel, nationaliteit, functie, bedrijf of organisatie en gebruikersaanmeldingen.
 • De contactgegevens omvatten postadressen, e-mailadressen en telefoonnummers.
 • Financiële informatie omvat bankgegevens, betalingsinformatie, hypotheekinformatie, persoonlijke financiële gegevens en verzekeringsinformatie.
 • Werkgelegenheidsinformatie omvat arbeidsverleden, nationaal verzekeringsnummer, salaris en voordelen.
 • Client Due Diligence Informatie omvat naam, adres, geboortedatum, nationaliteit, uw imago en alle andere gegevens in identificatie- en adresverificatiedocumenten; gegevens over politieke blootstelling, negatieve media, sanctieaanwijzingen en alle dergelijke informatie die door ons is verkregen om te voldoen aan onze Client Due Diligence verplichtingen.
 • Informatie van bijzondere aard omvat ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, biometrische gegevens, gezondheids- en medische dossiers, seksleven of seksuele geaardheid.

Uw informatie delen

Bij het verlenen van onze diensten en de exploitatie van onze bedrijven kunnen wij uw persoonsgegevens delen met andere entiteiten binnen de Customs Support Group. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met derden wanneer:

 • u ermee heeft ingestemd dat wij uw persoonlijke informatie op deze manier delen;
 • wij een wettelijke, professionele of reglementaire verplichting hebben om dit te doen (zoals om te voldoen aan de vereisten inzake het witwassen van geld);
 • het noodzakelijk is om u de door u gevraagde diensten te leveren, onze Algemene Voorwaarden toe te passen of af te dwingen of wanneer wij daarbij een ander legitiem belang hebben dat niet zwaarder weegt dan uw belangen en grondrechten. Bijvoorbeeld om onze klanten te beschermen of om de veiligheid van onze computersystemen te waarborgen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met andere derden, bijvoorbeeld in het kader van de mogelijke verkoop of herstructurering van het bedrijf. Het is ook mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten delen met een toezichthouder of anderszins om aan de wet te voldoen.

Wij eisen van al onze externe dienstverleners dat zij passende en strenge veiligheidsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met ons beleid. Wij staan onze externe dienstverleners niet toe uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken en staan hen alleen toe uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden in overeenstemming met onze instructies.

Het opslaan van uw informatie

Uw persoonsgegevens worden bewaard in overeenstemming met ons beleid inzake gegevensbewaring, waarin de informatie die wij bezitten wordt gecategoriseerd en per categorie passende bewaartermijnen worden vastgesteld, op basis van het doel waarvoor de informatie wordt verwerkt en rekening houdend met wettelijke en regelgevende vereisten, verjaringstermijnen voor het nemen van juridische stappen, goede praktijken en bedrijfsvereisten.

Informatie voor kinderen

Als u ontdekt dat uw kind of een kind onder uw hoede ons informatie heeft verstrekt zonder uw toestemming, neem dan contact met ons op via marketing@customssupport.com.

De beveiliging van uw informatie

Alle informatie die u ons verstrekt wordt opgeslagen op beveiligde servers. Wij hebben passende maatregelen genomen om de veiligheid van uw informatie te beschermen.

De overdracht van informatie via het internet is niet volledig veilig. Hoewel wij ons best zullen doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de naar onze site verzonden informatie niet garanderen en u erkent dat elke overdracht op eigen risico gebeurt. Zodra wij uw informatie hebben ontvangen, zullen wij strikte procedures en veiligheidsvoorzieningen gebruiken om onbevoegde toegang of onbedoelde openbaarmaking te voorkomen.


Andere websites

Wij gebruiken en verstrekken links naar websites die door derden worden beheerd, zoals LinkedIn, YouTube of Twitter.

Als u een link naar een van deze websites van derden gebruikt of volgt, moet u zich ervan bewust zijn dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen verantwoordelijkheid kunnen aanvaarden voor hun gebruik van uw informatie.

Uw rechten

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op toegang (Art. 15 GDPR): U heeft het recht om informatie te ontvangen op grond van Art. 15 GDPR. Daarnaast heeft u het recht om een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen conform Art. 15 (3) GDPR.
 • Recht op rectificatie of wissing (art. 16 en 17 GDPR): U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens over u te laten corrigeren. Verder heeft u het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens indien verdere verwerking niet langer noodzakelijk is, de verwerking onwettig is of u uw toestemming hiervoor heeft ingetrokken.
 • Recht op beperking van de verwerking (Art. 18 GDPR): U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken, d.w.z. om verdere verwerking voorlopig te voorkomen, indien aan de voorwaarden in Art. 18 GDPR zijn voldaan.
 • Recht op gegevensportabiliteit (art. 20 GDPR): Binnen de grenzen van Art. 20 GDPR heeft u het recht om uw persoonsgegevens in een machinaal leesbaar formaat te ontvangen om deze zo nodig door te sturen of te laten doorsturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht om een klacht in te dienen:  U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (Art.21 GDPR): U heeft te allen tijde het recht om, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens over u die wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f) GDPR; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

Wij zullen de u betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Indien de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, hebt u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.

Indien u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct marketing doeleinden, zullen de u betreffende persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op marketing@customssupport.com.

De uitoefening van deze rechten is gratis.